Plan de integritate 2021_2025

Agenda de integritate CMB


Legislatie care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei

 1. OG nr 21 /2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79172
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181515

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925
 2. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice (actualizată până la data de 19 august 2016*)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180952

 1. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190446
 2. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice   https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
 3. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
 4. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41625
 5. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice     https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 6. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
 7. LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor și drepturile conexe*)      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816
 8. CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)  (Legea nr. 287/2009**)      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884
 9. LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale   https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28623
 10. ORDONANȚĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15449
 11. LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice       https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/156395
 12. LEGE Nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice   https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1534
 13. LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/35687
 14. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public       https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 15. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparența decizională în administrația publică*)        https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/153210
 16. REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834
 17. HOTĂRÂRE Nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_714_2018.pdf
 18. HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/249828
 19. LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57866
 20. LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120275
 21. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212916
 22. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/73772
 23. ORDONANTA nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/30411
 24. LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4058
 25. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212916
 26. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/73772
 27. ORDONANTA nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/30411
 28. LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4058